Διεθνή Συνεργαζόμενα Γραφεία ARS LEGIS

Στιγμιότυπο από συνάντηση μελών Ars Legis

Συνοπτική παρουσίαση

Η γρήγορη, αξιόπιστη και αρμόδια νομική, φορολογική και εμπορική εκπροσώπηση διασφαλίζεται από την προσωπική επαφή μεταξύ του πελάτη, του έμπιστου συμβούλου και της συνεργαζόμενης εταιρείας Ars Legis.

Το Ars Legis είναι ένα φιλικό προς τους πελάτες δίκτυο που προσφέρει σαφή πλεονεκτήμα-τα: τα μέλη συνεργάζονται στενά με μια συνεργαζόμενη εταιρεία Ars Legis για πελάτες εκτός πόλης. Η απρόσκοπτη διαδικασία είναι εγγυημένη καθώς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη γνωρίζο-νται μεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει τόσο για τον πελάτη όσο και για τον πάροχο υπηρεσιών: Δεν υπάρχουν εμπόδια γλώσσας.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα: Το Ars Legis δεν είναι ένα ανώνυμο δίκτυο, αλλά αντλεί ενέργεια από τη συνεχή συνεργασία μεταξύ των μελών του. Η τακτική ανταλλαγή γνώσεων και κατάρτισης εγγυάται την υψηλή επαγγελματική εμπειρία των συνεργατών του Ars Legis.

Ο Ars Legis επιδιώκει τον σχεδιασμό του να είναι αποτελεσματικότερες οι υπηρεσίες δικηγόρων, δικηγόρων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ελεγκτών και φορολογικών συμβούλων. Το “Ars Legis – Διεθνής ένωση δικηγόρων, δικηγόρων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ελεγκτών και φορολογικών συμβούλων” είναι εγγεγραμμένη ένωση στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Φρανκφούρτης.

Eπίσημη ιστοσελίδα:  www.arslegis.de

Συνοπτική παρουσίαση

Η γρήγορη, αξιόπιστη και αρμόδια νομική, φορολογική και εμπορική εκπροσώπηση διασφαλίζεται από την προσωπική επαφή μεταξύ του πελάτη, του έμπιστου συμβούλου και της συνεργαζόμενης εταιρείας Ars Legis.

Το Ars Legis είναι ένα φιλικό προς τους πελάτες δίκτυο που προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα: τα μέλη συνεργάζονται στενά με μια συνεργαζόμενη εταιρεία Ars Legis για πελάτες εκτός πόλης. Η απρόσκοπτη διαδικασία είναι εγγυημένη καθώς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη γνωρίζονται μεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει τόσο για τον πελάτη όσο και για τον πάροχο υπηρεσιών: Δεν υπάρχουν εμπόδια γλώσσας.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα: Το Ars Legis δεν είναι ένα ανώνυμο δίκτυο, αλλά αντλεί ενέργεια από τη συνεχή συνεργασία μεταξύ των μελών του. Η τακτική ανταλλαγή γνώσεων και κατάρτισης εγγυάται την υψηλή επαγγελματική εμπειρία των συνεργατών του Ars Legis.

Στιγμιότυπο από συνάντηση μελών Ars Legis

Ο Ars Legis επιδιώκει τον σχεδιασμό του να είναι αποτελεσματικότερες οι υπηρεσίες δικηγόρων, δικηγόρων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ελεγκτών και φορολογικών συμβούλων. Το “Ars Legis – Διεθνής ένωση δικηγόρων, δικηγόρων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ελεγκτών και φορολογικών συμβούλων” είναι εγγεγραμμένη ένωση στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Φρανκφούρτης.

Eπίσημη ιστοσελίδα:  www.arslegis.de